lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 16 วัน แล้ว

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย
หมวดหมู่ กรมสรรพสารมิต
ราคา 685.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 13 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!
แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต ดังนี้
1. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
2. กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๖๐
4. กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐
5. กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐
6. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
7. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
8. กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
9. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
10. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
11. กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
12. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
13. กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
14. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
15. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
16. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
17. กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
18. กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
19. กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
20. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
21. กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
22. กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
23. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
24. กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
25. กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
26. กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
27. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
28. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
29. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
30. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
31. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๐
32. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐
33. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐
34. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐
35. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
36. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น ให้แก่ผู้ใช้ที่น้ำน้้ามันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่น้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
37. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
38. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐
39. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
40. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์มัน พ.ศ. ๒๕๖๐
41. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
42. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. ๒๕๖๐
43. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการออกคำสั่งทำการตรวจค้น ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
44. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังครับชำระภาษีค้าง โดยการยึด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐
45. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐
46. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
- ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 • แบบการสั่งซื้อ 

  PDF 395฿ | หนังสือ 685฿ | เก็บเงินปลายทาง 685+20 =705

   
  ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร 

  ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 

  ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาตลาดหายโศรก 

  ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 

  ธนาคารไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 546-2-58862-8 สาขาเสลภูมิ 

  ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 

  ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 536-7-06252-7 สาขาศาลากลางร้อยเอ็ด 

  ชื่อบัญชี นางนริศราขามช่วง 

  ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล 

  ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน 

  ---------------------------------------------------------------------

  สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ 

  http://www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 

  ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) 

  e-mail : nidnoi31.31052524@gmail.com

 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงไทย สาขาสาขาสาขาตลาดหายโศรก ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเทวาภิบาล ออมทรัพย์
ธ.ธนชาต สาขาถนนหายโศรก ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

หนังสือแนะนำมาใหม่

หมวดสินค้า

หนังสือใหม่

ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติผู้เยี่ยมชม

หน้าที่เข้าชม35,391 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด13,104 ครั้ง
เปิดร้าน15 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท5 ส.ค. 2561

ติดต่อเรา

0973065060
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ/พนักงาน
แนวข้อสอบราชการ/พนักงาน
แนวข้อสอบข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง ทุกสาขาอาชีพที่เปิดสอบ
เบอร์โทร : 0973065060
อีเมล : nidnoi31.31052524@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก